ترانه هاي كوچك

حسرتی

ديگران نيز مطيعت خواهند بود

تا می گويی بپريد،
                         می پرند
تا می گويی بچرخيد،
                            می چرخند
تا می گويی برقصيد،
                           می رقصند

اما هرچه کنی
                     نمی ميرند
                                     نمی خندند
                                                       نمی . . .

پس غمگين و نادِم سرت را بر می گردانی و تمام شده ام و نيستم که بازگردی

 

ناظم حکمت میگه:

به من گفت بيا
به من گفت بمان
به من گفت بخند
به من گفت بمير
آمدم
ماندم
خنديدم
مُردم.

+ من ; ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٢